^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

KARATE i kickboxing

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA - OYAMA KARATE - KICKBOXING

Sport Przeciw Wykluczeniom

 Sport przeciw wykluczeniom to przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

  Program będzie realizowany na treningach oyama karate prowadzonych przez  Małopolski Klub Sportowy "KOYAMA".

 

    Autorem programu jest mgr Jan Dyduch, absolwent Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Trener I klasy sportu w dyscyplinie karate (Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie), Trener II klasy sportu dyscyplinie Karate (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Posiadacz stopnia mistrzowskiego 8 dan w Oyama karate.

 

                                                    Główny partner programu

   Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Poczucie zagrożenia przestępczością.

   Poczucie zagrożenia przestępczością u mieszkańców Krakowa, nadal jest duże, pomimo intensywnych działań Policji i szeregu instytucji publicznych i społecznych. Największe zagrożenia dla mieszkańców stanowią: agresywne grupy dzieci i młodzieży, chuligaństwo i wandalizm, bójki, pobicia i rozboje, kradzieże i włamania do samochodów, a także nadużywanie alkoholu oraz narkomania. Na bardzo wiele niebezpieczeństw narażone są także dzieci, stające się coraz częściej ofiarami przemocy i uzależnień, w szczególności dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjów, spotykający się z wymuszeniami lub napaściami oraz agresywnymi ofertami wejścia w świat środków odurzających. Narażeni są także na naruszenie swoich praw w szkole, na podwórku i wykluczenia w grupach środowiskowych.

Źródła narastającej przestępczości wśród dzieci i młodzieży

   Źródłami narastającej przestępczości wśród dzieci i młodzieży są m.in. pogarszająca się sytuacja ekonomiczna rodzin, wysoki poziom bezrobocia, frustracja i brak perspektyw na lepsze życie, rozluźnianie się więzi rodzinnych oraz intensywność działań świata przestępczego i subkultur młodzieżowych. Dzieci i młodzież bardzo często są ogłupiani, demoralizowani, mamieni mirażem świata reklam i programów telewizyjnych, spychani w objęcia subkultur oraz świata przestępczego przez sprzeczne ideologie, lansowane mody, czy też oferty łatwego zarobku. Szczególnie zagrożone są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy nie biorą udziału w żadnych zajęciach pozaszkolnych z powodu ciężkiej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych lub zaniedbań wychowawczych rodziców. W tym zakresie, przede wszystkim odczuwalny jest deficyt form aktywnego spędzania czasu wolnego, a w szczególności niewystarczająca ilość zajęć rekreacyjno-sportowych, adresowanych do najmłodszych.

Program jako skuteczna forma działania profilaktycznego

   Najskuteczniejszą formą działania profilaktycznego w zakresie zagrożeń przestępczością i zjawiskami patologicznymi jest wychowywanie dzieci i młodzieży, poprzez ich aktywny udział w systematycznych zajęciach m.in. z zakresu sportu z programowymi elementami profilaktyki uzależnień i przemocy. Należy uczyć najmłodszych, jak unikać w/w zagrożeń, a w przypadku zaistnienia konkretnych problemów, szkolić w zakresie praktycznego ich rozwiązywania, włącznie z uczeniem dzieci pożądanych zachowań oraz podstaw pomocy przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

   Program ten, w oparciu o pięć obszarów pracy z wybraną grupą uczniów, ma na celu zwiększyć ich wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przeciwstawiania się alkoholowym i narkotykowym ofertom oraz przypadkom przemocy. Mają temu służyć przede wszystkim systematyczne treningi Oyama karate, eksponujące samoobronę. Towarzyszyć im będą także: warsztaty psychologiczne uczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej, omawiające przypadki przemocy w szkole i na podwórku. Dodatkowo, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej oraz spotkania na temat prewencji kryminalnej są bazowymi blokami pracy z dziećmi i młodzieżą, dostosowanymi do ich wieku i możliwości psychofizycznych.

Ogólny cel programu

   Ogólnym celem programu jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, poprzez kształtowanie w nich, w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej, pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami oraz przemocą, a także, zdolności korzystania z przysługujących im praw.

Oyama karate i cele programu

   Realizacja celów programu, w naturalny sposób, jest ściśle związana organizacyjnie i merytorycznie z dyscypliną sportu - Oyama karate, w której obowiązuje autorski system szkolenia dzieci, dostosowany do ich możliwości mentalnych i fizycznych oraz oryginalny model szkolenia młodzieży i dorosłych. Stawia on w pierwszym rzędzie na praktyczne korzyści wynikające z uprawiania karate - dobre zdrowie, poczucie bezpieczeństwa oraz systematyczne kształtowanie charakteru ćwiczącego, w holistycznym procesie jego harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

 

 

•  Oyama karate posiada sprawdzone i bezpieczne metody zajęć z najmłodszymi. Dzięki systematycznym ćwiczeniom ogólnorozwojowym i specjalistycznym, dziewczęta i chłopcy są zdrowsi i robią postępy w nauce. Na treningu uczą się samodyscypliny, poszanowania starszych, a przede wszystkim wiary w siebie. Stają się odporniejsi na wszelkie przeciwności oraz negatywny wpływ środowiska, dzięki czemu, później nie szukają ukojenia w alkoholu czy narkotykach.

•  Z myślą o wszechstronnym rozwoju młodzieży, prowadzone w Oyama karate zajęcia mają charakter rekreacyjny, sportowy, samoobrony oraz edukacyjny i wychowawczy, wynikający z celów statutowych Klubu i jego organizacji zwierzchnich. 

•  Organizowane w trakcie roku szkoleniowego egzaminy na kolejne stopnie kyu, służą nie tylko poznawaniu nowych technik i doskonaleniu własnych umiejętności, ale także uczą wyznaczania sobie małych i dużych celów oraz dążenia do osiągania ich.

•  W Oyama karate, jako dyscyplinie sportu, systematycznie organizowane są ogólnopolskie zawody o randze mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz liczne turnieje regionalne, w których biorą udział dzieci, juniorzy i seniorzy obojga płci. Rywalizacja sportowa odbywa się w trzech konkurencjach: Knockdown, Semi-knockdown, Kata i Kata z bronią (Kobudo). Najlepsi zawodnicy startują w międzynarodowych zawodach z mistrzostwami świata i Europy włącznie. Tak bogata i różnorodna oferta rywalizacji sportowej, stwarza szczególną przestrzeń, nie tylko do możliwości samorealizacji, ale także do kształtowania postaw otwartości, tolerancji oraz szacunku dla drugiego człowieka.

•  W Oyama karate organizowane są międzynarodowe oraz ogólnopolskie seminaria i mityngi sportowo-szkoleniowe. W trakcie ich trwania, każdorazowo realizowane są także cele edukacyjne i wychowawcze, zmierzające do integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz jednoznacznie i wprost przeciwdziałające patologiom i odrzuceniom społecznym.

 

 

Szczegółowe cele programu

 

   1.  Przedstawienie problematyki przemocy w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem agresji doświadczanej w szkole oraz grupach środowiskowych i sposobów ich unikania.

    2.  Uświadomienie uczestnikom problemu narkomanii i alkoholizmu.

    3.  Kształtowanie postaw asertywnych.

    4.  Nauczenie podstaw samoobrony.

    5.  Nauczenie pożądanych zachowań i podstaw pomocy przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

                                                     

Realizacja programu

   Program „Sport przeciw wykluczeniom” będzie realizowany na zajęciach poszczególnych grup treningowych Małopolskiego Klubu Sportowego "KOYAMA" oraz w trakcie letniego obozu sportowo-rekreacyjnego w Łebie w pięciu blokach tematycznych:

 1. Zajęcia z profilaktyki kryminalnej

   Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w domu, w drodze do szkoły, w parku, na podwórku, w bezpośrednich kontaktach z obcymi, przez Internet czy telefon. Będą szkoleni w zakresie celowych zachowań w sytuacji kradzieży, pobicia, molestowania seksualnego czy porwania. Poznają także swoje prawa i zostaną zaznajomieni z procedurami właściwego postępowania, w przypadku ich łamania.

2. Zajęcia z profilaktyki uzależnień

   Ćwiczący zostaną zapoznani z zagrożeniami, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu oraz z zażywaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

3. Warsztaty psychologiczne.

   Uczestnicy będą uczeni rozwijania umiejętności interpersonalnych. Trening asertywności w odniesieniu do przejawów agresji słownej na terenie szkoły czy podwórka. Omawianie postaw i zachowań wobec przejawów agresji, w których dzieci lub młodzież mogą być sprawcą, ofiarą lub świadkiem. Integracja i identyfikacja z pozytywną grupą.

4. Treningi samoobrony wobec agresji fizycznej

   Ćwiczący będą się uczyć pożądanych postaw i zachowań wobec rozpoznanego zagrożenia, połączonego z nieuniknioną agresją fizyczną ze strony rówieśników lub osób starszych. Dzieci i młodzież będą szkoleni w opanowaniu skutecznych technik przemieszczania się, obrony i skutecznego odparcia ataku.

5. Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

   Uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Podkreślanie konieczności udzielenia innym pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci i młodzież będą szkoleni w zakresie standardowych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Zostanie przeprowadzony podstawowy kurs o uszkodzeniach ciała i kontuzjach. Prosta i szybka pomoc przy zasłabnięciu czy zadławieniu.

 

 

PROGRAM SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM JEST REALIZOWANY

DZIĘKI FINANSOWEMU WSPARCIU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

OYAMA KARATE

R2
baner pion
Kraków
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA